Algemene voorwaarden van SOMMES Wines

 

Elk gebruik van de website www.sommeswines.be of elke bestelling of aanvraag bestemd voor Sommes Wines langs welk kanaal ook houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden:

Voorwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds VOF Sommes Wines, met zetel te B-2540 Hove, Veldkantvoetweg 118, ingeschreven BTW BE0763462848 - hebbende als activiteit de verkoop van wijnen, relatiegeschenken, accessoires en wijnproeverijen aan zowel particulieren als bedrijven via internet en rechtstreeks - en de koper/klant, die de diensten en goederen van Sommes Wines bestelt met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sommes Wines of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sommes Wines. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Bestelling

Bestellingen bij Sommes Wines geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. Sommes Wines heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestellingen niet te verwerken.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Sommes Wines verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart U hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 

Sommes Wines verkoopt enkel aan: 

  1. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
  2. juridische entiteiten met zetel in België.

Bij de acceptatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 

Prijzen 

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles/stuk, of in geval van wijnboxen, wijnabonnementen en wijnproeverijen per pakket, abonnement of wijnproeverij, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.

Tenzij anders aangegeven, gaat het bij de wijnen steeds om flessen met 0,75 liter inhoud. Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), verpakkingsheffing en accijnzen, maar steeds exclusief verzend- of transportkosten.

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de website, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zolang de voorraad strekt. Sommes Wines heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u via email op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Sommes Wines prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ...).

Op evenementen op promotionele activiteiten kunnen speciale promotieprijzen van toepassing zijn die niet op de website vermeld staan. Deze prijzen of promoties zijn dan altijd vermeld op een aparte prijslijst inclusief het feit dat deze prijzen gebonden zijn aan het evenement alleen.

 

Voor B2B kunnen speciale kortingen toegekend worden op basis van hoeveelheden. Dit wordt dan gereflecteerd door een aparte offerte en de facturatie; de algemene voorwaarden blijven dan wel van toepassing.

Alle aanbiedingen van Sommes Wines zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn en accessoires. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, neemt Sommes Wines contact met u op en bieden wij u eventueel een alternatief aan. In dat geval heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

Verzend- en Transportkosten

De verzend- of transportkosten indien van toepassing worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon en/of factuur. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht en het leveringsadres.

Leveringen

De levering van de maandelijkse wijnboxen en nabestellingen gebeurd telkens in de eerste week van de maand na een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld op de website of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen collis te controleren. Na ontvangst is hierover geen discussie meer mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing, Sommes Wines hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Sommes Wines is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet aanvaardbaar zijn, kan u steeds de bestelling annuleren.

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant tijdens de bestelprocedure. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.

Afhalingen

Bestelde goederen kunnen afgehaald worden mits voorafgaande afspraak op het volgende adres: Rozenlei 47, 2540 HOVE (of ander adres indien zo afgesproken). Hiervoor kan de koper de optie “Afhalen” kiezen tijdens de (online) bestelprocedure. Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken. Sommes Wines  doet al het mogelijke om de bestelling klaar te hebben voor het gekozen moment van afhaling. Wij vragen om uw begrip indien dit uitzonderlijk niet tijdig zou kunnen gebeuren en de klant even dient te wachten bij de afhaling.

Verzakingsrecht

Indien de bestelde en/of geleverde producten niet aan de verwachtingen van de koper voldoen beschikt de koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om Sommes Wines mee te delen dat hij/zij van de aankoop afziet.

Indien de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, dient hij/zij dit direct mee te delen per email aan info@sommeswines.be. De koper kan de goederen, na overleg met Somems Wines, binnen veertien (14) dagen na de ontbinding zelf terugbrengen op volgend adres: Rozenlei 47, 2540 Hove onder de volgende voorwaarden:

  1. de klant dient zich per email in contact te stellen met de klantendienst info@sommeswines.be 
  2. enkel volledige dozen en onbeschadigde, ongeopende (volle) flessen in de originele verpakking komen voor terugname in aanmerking, tenzij het gaat om wijnen met kurksmaak (lees verder bij paragraaf “Kurksmaak”).
  3. overhandiging met bewijs van bestelling of factuur met leveringsnota van de verzendingsdienst. 

Indien aan alle hierboven gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na terugname door Sommes Wines teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening, of bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Sommes Wines heeft verricht. De aangerekende verzendkosten blijven echter bij terugname van de goederen steeds verschuldigd aan Sommes Wines.

Garantie - Retourrecht

Sommes Wines behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van de reeds betaalde goederen om te ruilen, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt.

Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een aan de koper toe te rekenen handeling of nalatigheid, zal Sommes Wines de koper hiervan schriftelijk of per email in kennis stellen. Sommes Wines heeft het recht om de waardevermindering van het product - als gevolg van deze schade van het aan de koper verschuldigde gedeelte - in te houden.

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zo niet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Sommes Wines hiervan per email in kennis te stellen. Alle geleverde wijnen vallen onder de Sommes Wines garantie.

Indien een geleverde wijn of product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij dit direct mee te delen per email aan info@sommeswines.be. De koper kan de goederen, na schriftelijk overleg met Sommes Wines, binnen veertien (14) dagen terugbrengen (na afspraak) op volgend adres: Rozenlei 47, 2540 Hove, onder de volgende voorwaarden (zie hierboven bij Verzakingsrecht).

Kurksmaak 

Sommes Wines verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem in te ruilen op voorwaarde dat de koper de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. Sommes Wines vervangt deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). In géén geval betaalt Sommes Wines flessen of andere goederen terug.

In welke gevallen ruilt Sommes Wines géén slechte flessen om: 
- wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is, te warme temperaturen)
- wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
- wijnen die niet bij Sommes Wines aangekocht zijn 

Facturen en betalingen

Sommes Wines biedt verschillende online betaalmogelijkheden aan via haar website. Indien de klant de wijn komt afhalen kan er ter plaatse enkel via payconiq betaald worden (geen cash). Professionele klanten kunnen betalen per overschrijving na ontvangst van de factuur. Een eerste bestelling wordt steeds vooraf betaald, tenzij expliciet anders overeengekomen. Overschrijvingen dienen te gebeuren op het door Sommes Wines opgegeven bankrekeningnummer: 
IBAN BE59 7340 4951 0526, BIC: KREDBEBB

In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde goederen conform de prijszetting op de factuur of leverbon.

Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Sommes Wines te worden gemeld. Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt Sommes Wines zich het recht om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Sommes Wines tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een verwijlintrest van 12 % per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Los van de verwijlintresten wordt, bij niet betaling van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10%.

Een adreswijziging vormt geen geldige reden om niet kennis te kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.

Eigendomsrecht

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Sommes Wines zolang zij niet volledig betaald werden (wet van 12 mei 1980), zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goede huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door  Sommes Wines tenzij met specifieke toestemming van Sommes Wines.

Overmacht

Sommes Wines is nooit aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, e.d.) die ertoe zouden kunnen leiden dat Sommes Wines  niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Sommes Wines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden. 

Bescherming van het Privéleven

Sommes Wines garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door VOF Sommes Wines, Veldkantvoetweg 118, 2540 Hove. Sommes Wines waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en wijzigen van de gegevens die op u betrekking hebben. Het volstaat een email te sturen naar info@sommeswines.be of zich aan te melden op www.sommeswines.be.

De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email communicatie tussen hem en Sommes Wines de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn email adres regelmatig op nieuwe post te controleren.

De gegevens die wij u vragen wanneer u zich registreert of bij Sommes Wines een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot Sommes Wines via email: info@sommeswines.be . Uw persoonlijke gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van andere ondernemingen waar Sommes Wines mee contracteert teneinde de dienstverlening aan onze klanten operationeel te kunnen verzorgen (de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren heeft bijvoorbeeld uw adres nodig). Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij de klantendienstverlening van Sommes Wines 

Sommes Wines kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Sommes Wines website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor alle bezoekers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Sommes Wines website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internet browser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internet browser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website (verkoopsvoorwaarden en links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sommes Wines geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de informatie erop. Sommes Wines  is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

Alle overeenkomsten van Sommes Wines, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan,  zijn onderworpen aan het Belgische Recht.

De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting of geschil, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd.

Geschillen oplossen via het ODR-Platform.


ODR staat voor "Online Dispute Resolution". Het is een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de verschillende mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen zowel consumenten als ondernemingen op de website een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Over het algemeen zijn die procedures eenvoudiger, sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Belangrijk is dat deelname aan het ODR-systeem steeds op vrijwillige basis gebeurt. Indien de onderneming of de consument weigeren mee te werken dan zal het geschil nog steeds voor de rechtbank moeten geregeld worden.

Toegang tot het ODR-Platform.